Book BM Simulator

Book BM Simulator

หนังสือ หรือ แคตตาล็อกสินค้า
ขนาดกางออก A3 ขนาดสำเร็จ A4
หน้าปก : กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เนื้อใน : กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เย็บเล่มไสกาว

Back to Portfolio

Date

25 September 2018

Tags

หนังสือ, แค็ตตาล็อก